Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Rodzaje zajęć

Dla  uczniów posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przygotowano zajęcia specjalistyczne na rok szkolny 2018/2019, w których skład wchodzą:

Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja – (łac. re – znów, valius – mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze.

 

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, fortioryzacja tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
  • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
  • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
  • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Jednym z najważniejszych problemów, na który napotyka współczesna szkoła są niepowodzenia szkolne. Mogą one wynikać m. in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy. Sprawność wymienionych funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń często daje uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, pracę rozpoczyna się od ćwiczeń łatwych i stopniowo przechodzi się do ćwiczeń coraz trudniejszych, następuje utrwalenie zdobytych umiejętności. Prawidłowy przebieg terapii pedagogicznej w dużej mierze uzależniony jest także od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne to oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Do zadań logopedii, należą:

  • „kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
  • usuwanie wad mowy,
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
  • usuwanie zaburzeń głosu,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

1. Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywany zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

2. Na czym polega wczesne wspomaganie ?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

3. Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Udostępnij wpis: