O szkole

Historia Szkoły Podstawowej w Drużynach.

Inauguracja pracy polskiej szkoły nastąpiła 1. 06.1920r.
Szkoła otrzymała nazwę „Publiczna Szkoła Powszechna w Drużynach”. Początkowo uczęszczały do niej wszelkie dzieci z gmin Drużyny, Kruszynki i Bartniki. Później na mocy rozporządzenia Regencji w Kwidzynie, dzieci ewangelickie z Drużyn i Bartnik przekazano do szkoły ewangelickiej w Szabdzie, zaś dzieci ewangelickie z Kruszynek były tam tymczasowo. Gminy Drużyny i Bartniki były zobowiązane do częściowego finansowego utrzymywania szkoły ewangelickiej w Szabdzie. Sytuacja ta utrzymała się do 1923r., kiedy to szkoła ewangelicka została zlikwidowana. Dzieci ewangelickie z wymienionych trzech miejscowości przeniesiono do polskiej szkoły w Drużynach. 1 czerwca 1920 roku komisja do Spraw Wyznaniowych i Szkolnych w Toruniu, powołała na stanowisko nauczyciela w szkole w Drużynach Ferdynanda Kamińskiego. Nauczyciel ten prędzej pracował we wsi w Zgniłobłoty (powiat brodnicki). Pracując w Drużynach F. Kamiński udzielał również nauki dzieciom w szkołach w Kruszynach Szlachetnych i Grzybnie ( w j. Niemieckim), dokąd chodził dwa razy w tygodniu.
Powszechna Szkoła w Drużynach od 1932 do 1939r. miała jednego nauczyciela.
W latach 1931 – 1938 do Szkoły Podstawowej w Drużynach uczęszczało około 535 uczniów. Z tego 105 ukończyło szkołę, 235 zostało promowanych do wyższych klas. Nauka odbywała się w pięciu oddziałach. Od roku szkolnego 1934/35 szkoła liczyła cztery oddziały. W czasie okupacji szkoła tutejsza była nieczynna, ponieważ dzieci polskie nie miały prawa uczęszczania do szkoły, a dzieci niemieckie ze względu na małą ilość uczęszczały do szkoły w Grzybnie.

Dnia 24. 02. 1945r. odbyła się uroczystość ponownego otwarcia szkoły w Drużynach. Staraniem nauczyciela Ferdynanda Kamińskiego i dzieci izba szkolna została ozdobiona godłem państwa, chorągiewkami i wieńcami. Po długiej przerwie w nauce szkoła była znów czynna. Zapisano do szkoły 82 dzieci. Szkoła była zaopatrzona w pomoce naukowe. Ze względu na dużą ilość dzieci, Inspektorat Szkolny w Brodnicy powołał na stanowisko nauczyciela kontraktowego od dnia 03. 09. 1946r. Czesława Cyrę. Dzięki staraniom inspektora szkolnego, szkoła na powiększenie swej bazy, otrzymała barak wojskowy. Dnia 29. 08. 1948r. nastąpiło uroczyste otwarcie baraku, w którym udział wzięli przedstawiciele władz oświatowych powiatowych, sołtysi, przedstawiciele Gminnych Rad Narodowych. Rok szkolny 48/49 to rok, w którym wprowadzono po raz pierwszy egzamin sprawdzający z języka polskiego i arytmetyki. Egzaminem objęte były klasy piąte i siódme.
W początkach lat pięćdziesiątych uaktywnia się w szkole i poza nią dużo organizacji społecznych. Jedną z takich organizacji był Komitet Rodzicielski, którego pierwszym przewodniczącym był Goszka Jan. Już wówczas rodzice opodatkowali się na rzecz szkoły, byli organizatorami zabaw dobroczynnych, z których zysk przeznaczony był na zakup pomocy do szkoły. Latem 1953r. po 33 latach pracy, na stanowisku kierownika szkoły w Drużynach, marł Ferdynand Kamiński. Stanowisko dyrektora obejmuje Edward Waruszewski. Liczba dzieci w szkole w Drużynach zwiększała się. Baza szkolna była nie wystarczająca dla tej liczby dzieci. Rodzice, nauczyciele i młodzież zaczynają marzyć o nowej szkole.

 

Starania kierownika Edwarda Waruszewskiego i zabiegi rodziców zostają w końcu uwieńczone sukcesem, pozostała podjęta decyzja o budowie nowej szkoły w Drużynach. Materiał budowlany zaczęto zwozić na teren leżący obok starej szkoły. Wtedy mieszkańcy zmienili decyzję o miejscu budowy i postanowiono wybudować szkołę w promieniu pięciu wsi na ziemi gromadzkiej. Materiał przewieziono na nowy teren. Prace te wykonano w czynie społecznym. Jesienią 1962 roku rozpoczęto budowę. 2 czerwca 1963 roku w Święto Ludowe Sekretarz Powiatowej rady Narodowej Radzymiński dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego. W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący GRN Bartkowski, Przedstawiciel Komitetu Powiatowego PZPR Krej, Inspektor szkolny Werder oraz nauczyciele i społeczeństwo okolicznych wsi. W styczniu 1964 roku budynek szkolny oddano do użytku, a naukę w nowej szkole podjęto we wrześniu 1964 roku. Kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele: Śmiecikowska Aleksandra, Roznerska Zofia, Milewski Józef, Śmiecikowski Józef, Waruszewski Edward i kierownik szkoły Stanisław Wasiołek. Nowym przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego został: Klejnowski Zygmunt, a cały komitet liczył 20 członków – reprezentantów wszystkich wsi obwodu szkolnego. Do szkoły uczęszczało 148 dzieci. W następnym roku szkolnym rozpoczynają się kolejne inwestycje przyszkolne. Budowa domu nauczyciela. w tym samym roku Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Brodnicy przeznacz sumę 44 tyś. 458 zł. Na budowę boisk sportowych. Jednocześnie Komitet Rodzicielski przekazuje kwotę 4 tyś. 708 zł. Na budowę boisk portowych i zobowiązuje swoich członków do przepracowania w czynie społecznym 75 dniówek. Rok szkolny 1967/68 to zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Stanowisko to obejmuje Jerzy Wiśniewski. Do pracy zostaje zatrudniona Halina Wiśniewska. W roku 1967 zakończono budowę domu nauczyciela, boiska sportowego, wybudowano ogródek geograficzny, wykonano drenaż opaskowy wokół szkoły. W szkole działają koła zainteresowań: LOK, SFOS, PCK, 32 DH, SKO, SKKKT, SKPZ, SKS, LOP, zuchy.

Rok szkolny 1973/74 to likwidacja sąsiadującej szkoły w Budach. Dzieci tej szkoły wraz z nauczycielem Zenonem Piotrkowskim przejmuje Szkoła Podstawowa W Drużynach. W tym roku szkolnym zostaje wprowadzona nowa forma spotkań z młodzieżą, tzw. apele organizowane przez Samorząd Szkolny. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje Stanisław Miszkiewicz. Poza organizacją apeli zadania samorządu to organizacja życia szkolnego, imprez szkolnych, imprez sportowych udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nauczyciele pracujący w szkole kończą studia wyższe i studia magisterskie, podnoszą swoje kwalifikacje. W roku szkolnym 1990/91 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły obowiązki te przyjęła długoletnia pracownica Szkoły w Drużynach Lubomira Wróblewska. Rok szkolny 1994/95 to rok szczególny w historii szkoły. 30. 11. 94r. odbyła się w szkole uroczystość nadania imienia szkole Małgorzaty Sulek. Udział w imprezie wzięli: przedstawiciele władzy samorządowych gminy, województwa, Kuratorium Oświaty w Toruniu, wizytatorzy z Brodnicy, rodzina Małgorzaty Sulek, przedstawiciele Rady Rodziców, Ksiądz Proboszcz oraz młodzież. Główną inicjatorką imprezy oraz wybory Patronki była Zofia Roznerska, która osobiście znała Panią Małgorzatę Sulek. W październiku 1997r. swoja obecnością zaszczycił szkołę Biskup Andrzej Suski.
Od 01. 09.1998 roku odchodzi na emeryturę L. Wróblewska. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drużynach obejmuje dotychczasowy nauczyciel w-f tej szkole Jan Orzech. Wtedy grono pedagogiczne tworzą: Jolanta Rychtarska, Jolanta Kalk, Grażyna Alichniewicz, Grażyna Pawłowska, Anna Agacka, Bernadeta Cieczko, Barbara Gut, Jan Bielicki, Maria Jaskulska, Grażyna Obremska i Ks. Kazimierz Siemieński.
Od 1 września 2007 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drużynach obejmuje mgr Anna Agacka. Na emeryturę odszedł mgr Jan Bielicki. Po dziesięciu latach stanowisko dyrektora szkoły opuszcza pani Anna Agacka. Nowym dyrektorem placówki zostaje pani Kamila Sobiech.

Na przestrzeni kilku lat nastąpiły zmiany w kadrze pedagogicznej. Obecnie (2019) w skład grona pedagogicznego wchodzą:  Jolanta Rychtarska, Grażyna Alichniewicz, Grażyna Obremska, Anna Agacka, Bernadeta Cieczko, Bożena Grela, Paweł Budzyński, Maria Jaskulska, Kamila Panek, Dominika Małkiewicz, Radosław Małkiewicz, Kinga Ćwiklińska, Wiesław Chyrkowski, Justyna Zawicka, Gerard Zakrzewski.

Budynek szkoły po zmianie elewacji w 2018r.
Udostępnij wpis: